निवेदनका ढाँचाहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सघन अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फारम
कार्यक्रम अधिकृत पदको सेवा करार लिने सम्बन्धि दरखास्त फाराम निवेदनका ढाँचाहरु, सूचना २०७२-१०-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP-II) अन्तर्गत यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहि कार्य गर्ने गरी यसै जिल्ला विकास समितिको कार्यालयवाट प्राप्त हुने दरखास्त फाराममा उल्लेखित विवरण खुलार्इ कार्यक्रम अधिकृतको पदमा मिति २०७२/११/१९ गते बुधवार सम्म दरखास्त दिन र्इच्छुक उम्मेदवारहरूलार्इ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारवही गरिने छैन ।
Skip to toolbar