नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सघन अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फारम
विवाह दर्ताको नमुना फारम नमुना फारमहरू २०७२।११।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवाह दर्ताको नमुना फारम
सम्बन्ध विच्छेदको नमुना फारम नमुना फारमहरू २०७२।११।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध विच्छेदको नमुना फारम
बसार्इ सरार्इको नमुना दर्ता फारम नमुना फारमहरू २०७२।११।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बसार्इ सरार्इको नमुना दर्ता फारम
जन्म दर्ताको नमुना फारम नमुना फारमहरू २०७२।११।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्म दर्ताको नमुना फारम
मृत्यु दर्ता नमुना फारम नमुना फारमहरू २०७२।११।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्यु दर्ता नमुना फारम
Skip to toolbar