गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि गुरु योजना, जिल्ला योजना, सूचना २०७३।०४।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि
District Transport Master Plan (DTMP) गुरु योजना २०६९-१२-२१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Transport Master Plan (DTMP)
Walkover Survey Report DRILP-AF गुरु योजना, जिल्ला योजना, योजना तथा परियोजना २०७२।११।२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood
Project-Additional Financing (DRILP-AF) Kawa-Chimadungri (Shreekot) Road Sub Project
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२-०९-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) अन्तिम सम्पादनको तयारीमा भएको हुदा कृपया यो पुस्तक पढी हाम्रा कमजोरीहरू अाैल्याइ सत्य तथ्य विवरणहरू सुझावका रूपमा टिपोट गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाइ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछाै ।
Skip to toolbar