जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरण जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि गुरु योजना, जिल्ला योजना, सूचना २०७३।०४।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि
जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४ जिल्ला परिषदका निर्णयहरू, जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१२-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवाैं जिल्ला परिषदवाट पारित जिल्ला विकास योजना पुस्तिका अा.ब.२०७३/०७४
अा.ब.२०७३।०७४ का लागि मुगु जिल्ला विकास समितिको नवाैं गणतान्त्रिक जिल्ला परिषदवाट पारित गरिएका नीतिगत निर्णयहरू जिल्ला योजना २०७२।११।२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब.२०७३।०७४ का लागि मुगु जिल्ला विकास समितिको नवाैं गणतान्त्रिक जिल्ला परिषदवाट पारित गरिएका नीतिगत निर्णयहरू
Walkover Survey Report DRILP-AF गुरु योजना, जिल्ला योजना, योजना तथा परियोजना २०७२।११।२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood
Project-Additional Financing (DRILP-AF) Kawa-Chimadungri (Shreekot) Road Sub Project
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२-०९-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाको अावधिक जिल्ला विकास योजना (अा.व. २०७२।०७३-२०७६।०७७) अन्तिम सम्पादनको तयारीमा भएको हुदा कृपया यो पुस्तक पढी हाम्रा कमजोरीहरू अाैल्याइ सत्य तथ्य विवरणहरू सुझावका रूपमा टिपोट गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाइ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछाै ।
९ अाै जिल्ला परिषद बैठक सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्तावित कार्यतालिका जिल्ला योजना, प्रकाशन, सूचना २०७२।०८।०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
९ अाै जिल्ला परिषद बैठक सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्तावित कार्यतालिका
जिल्ला परिषद योजना पुस्तिका जिल्ला योजना २०७१-१२-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.२०७२।७३ काे वार्षिक योजना पुस्तिका
आ.व. २०७२।०७३ नीतिगत निर्णयहरू जिल्ला योजना २०७१–१२–०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषद २०७१ फागुन २७ गते आ.व. २०७२।०७३ का लागि पारित गरिएका नीतिगत निर्णयहरू
Skip to toolbar