सूचना तथा समाचारजिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका, २०७२, http://mofald.gov.np/ne/node/1368

जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका, २०७२  आ.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षामा उपस्थित भर्इ दिने बारे ।

जिल्ला विकास समितिको अायोजनामा अा.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा मितिः२०७३।०५।२२,२३ र २४ गते विहान ११:०० बजे जिविसको सभाहलमा गरिने भएको...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक कार्य तालिका, अार्थिक वर्ष २०७३।०७४

वार्षिक कार्य तालिका २०७३।०७४अा.व.२०७२।०७३ सम्मको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विवरण बुझाउने अत्यन्त जरूरी सूचना !

अत्यन्त जरूरी सूचना ! मुगु जिल्लाका २४ वटै गाविसले सम्बन्धित गाविसको अा.व.२०७२।०७३ सम्मको  व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण मितिः२०७३।०४।०७...
थप पढ्नुहोस ...सूचना ! तेस्रो चाैमासिक प्रगति विवरण बुझाउनु हुन ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुवाट संचालन भएका सम्पूर्ण योजनाहरूको तेस्रो/अन्तिम प्रगति विवरण WBRS मा Entry गर्नु हुन वा मितिः२०७३।०४।०३ गते...
थप पढ्नुहोस ...सूचना ! विपद जोखिम व्यवश्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने बारे ।

विषयः उपस्थिती सम्बन्धमा । श्री सामाजिक परिचालक ज्यू, LGCDP, (२४ वटै गा.वि.स.) उपरोक्त सम्बन्धमा, जिल्ला विकास समिति, मुगुको आयोजना तथा...
थप पढ्नुहोस ...सूचना ! विपद जोखिम व्यवश्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा उपस्थित भइदिने बारे ।

विषयः उपस्थिती सम्बन्धमा । श्री गा.वि.स. सचिब ज्यू (२४ वटै गा.वि.स.) उपरोक्त सम्बन्धमा, जिल्ला विकास समिति, मुगुको आयोजना तथा यूनिसेफ...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाइ सूचना प्रविधि सम्बन्धि अाधारभूत तालिम संचालन

सूचना ! मिति २०७३।०२।२८ र २९ गते स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाइ सूचना प्रविधि सम्बन्धि अाधारभूत तालिम संचालन हुने भएकोले यस भन्दा...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar