सूचना तथा समाचार


जिससका निर्णयहरू

जिससका निर्णयहरूसघन अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा

सघन अनुगमन फारम Final 2075जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरण

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, मुगुको अा.ब. २०७५।०७६ को अाय व्यय विवरणजिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२७ गते बसेको बैठक निर्णय ।

जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२७ गते बसेको बैठक निर्णय ।जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।१३ गते बसेको बैठक निर्णय ।

जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।१३ गते बसेको बैठक निर्णय ।जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।०४।१४ गते बसेको बैठक निर्णय ।

जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।०४।१४ गते बसेको बैठक निर्णय ।बालपोषण अनुदान शंसोधित अनुसूची

बालपोषण अनुदान शंसोधित अनुसूची (सम्पुर्ण दलित, कर्णाली, अछाम, बझाङ, रौतहट)स्थानिय तह वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४

स्थानिय तह वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४

स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४विषयगत निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै

विषयगत निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबैSkip to toolbar