“आज हुने काम आजै गरौँ, सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौँ”, जिल्ला समन्वय समितिका सूचनाहरू वेवसाइट ddcmugu.gov.np र फेसबुक hellodccmugu@gmail.com बाट हेर्न सक्नु हुने छ । पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगानाः helloddcmugu@gmail.com, dtomugu@gmail.com, ict.ddcmugu@gmail.com

Skip to toolbar