कार्यक्रम अधिकृत पदको सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना

प्रस्तुत विषयमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP-II) अन्तर्गत यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहि कार्य गर्ने गरी यसै जिल्ला विकास समितिको कार्यालयवाट प्राप्त हुने दरखास्त फाराममा उल्लेखित विवरण खुलार्इ कार्यक्रम अधिकृतको पदमा मिति २०७२/११/१९ गते बुधवार सम्म दरखास्त दिन र्इच्छुक उम्मेदवारहरूलार्इ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारवही गरिने छैन ।

Skip to toolbar