अा.व.२०७२।०७३ सम्मको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विवरण बुझाउने अत्यन्त जरूरी सूचना !

अत्यन्त जरूरी सूचना ! मुगु जिल्लाका २४ वटै गाविसले सम्बन्धित गाविसको अा.व.२०७२।०७३ सम्मको  व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण मितिः२०७३।०४।०७ गते भित्र  जल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुमा बुझाउनु हुन जानकारी गरार्इन्छ ।

Skip to toolbar